(The Incredible Jessica James (2017

یک نمایشنامه نویس مشتاق که به تازگی از یک رابطه ناموفق بیرون آمده و در حال احیای خود می باشد، وارد رابطه ای بعید با یک طراح برنامه های موبایلی می شود…

 

زیرنویس فارسی فیلم (The Incredible Jessica James (2017